POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Předseda družstva Autodružstvo Frýdek - Místek, se sídlem na adrese Frýdek – Místek, ul. Beskydská 704, IČO: 190 14 856, s v o l á v á v souladu se stanovami družstva a s ust. § 636 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění

č l e n s k o u   s c h ů z i

členů družstva, která se bude konat dne 14. listopadu 2018, od 14 hodin v sídle družstva na adrese Frýdek – Místek, ul. Beskydská 704.

POŘAD JEDNÁNÍ:
  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů na členské schůzi
  3. Rozhodnutí o změně článku 7 odst. 4 Stanov družstva

Návrh změny článku 7 odst. 4 Stanov:

Při výpočtu vypořádacího podílu je rozhodná výše 4 % vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se tedy nepřihlíží k části vlastního kapitálu převyšující hranici 4 % vlastního kapitálu a dále se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se příslušná účetní závěrka sestavuje, přičemž maximální výše vypořádacího podílu může činit nejvýše 400.000,- Kč (čtyřista tisíc korun českých).


Prezence členů proběhne v době od 13 do 14:00 hod. v místě konání členské schůze.

Úplné znění Stanov s navrženou změnou je členům družstva k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva.

Ve Frýdku – Místku dne 15.10.2018

Ing. Leoš Penčák
předseda družstva